Quốc Oai khai thác lợi thế từ Chương trình OCOP

Có nhiều làng nghề truyền thống và sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu như: Nhãn chín muộn Đại Thành, thịt lợn Cấn Hữu, miến làng So (xã Cộng Hòa)..., huyện Quốc Oai đang tập trung khai thác những lợi thế này trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nông dân.