Hà Nội phê duyệt kết quả phân hạng 424 sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2020

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định “Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp thành phố đợt 2 năm 2020”.